Vedtægter

Klik her for at læse Kolding og omegns biavlerforenings vedtægter som pdf

KOLDING & OMEGNS BIAVLERFORENING
www.koldingbiavl.dk
VEDTÆGTER 2021

§ 1 Foreningen

 • Foreningens navn, der er Kolding og Omegns Biavlerforening er stiftet den 14. maj 1868 og har hjemsted i Kolding kommune.

§ 2 Foreningens formål

 • Foreningens formål er at samle biavlere i lokalområdet med henblik på udbredelse af kendskab til biavl ved bl.a. at dygtiggøre medlemmer, ajourføre og optimere medlemmernes viden om moderne biavl og dens metoder.
 • Stk. 2. Videreformidle viden om og skabe interesse for biavl især blandt børn og unge

§ 3 Foreningens drift

 • Foreningens drift finansieres hovedsageligt ved kontingenter fra medlemmerne samt salg af foreningens produkter.
 • Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren eller af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

§ 4 Medlemskab

 • Som medlemmer kan optages enhver, der kan støtte op om foreningens formål.
 • Stk. 2. Som medlem af Kolding og Omegns Biavlerforening er man samtidig medlem af Danmarks Biavlerforening.
 • Såfremt en ægtefælle/sambo (og/eller barn) til en betalende biavler ønsker
 • familiemedlemsskab, kan dette opnås såfremt der er tale om fælles bopæl og der betales for endnu et lokalkontingent. Det er alene det fuldgyldige medlem, der har stemmeret i foreningen.
 • Passivt medlemskab kan opnås hvis man ingen bier har, men ønsker at støtte op om det lokale foreningsarbejde. Der betales et lokalkontingent og der er ingen stemmeret i foreningen. Ved passivt medlemskab kræves ikke medlemskab af Danmarks Biavlerforening.
 • Ønske om passivt medlemskab skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse.
 • Stk. 3. Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen efter særlige kriterier. Der betales intet kontingent og der er ingen stemmeret i foreningen.
 • Stk. 4. Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlens interesse, kan af bestyrelsen ekskluderes med øjeblikkelig virkning Medlemmet har ret til at få forelagt sin sag på førstkommende generalforsamling.

§ 5 Arbejdsmiljø og Samværspolitik

 • Arbejdsmiljø skal bla. sikre et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for medlemmer, frivillige, og bestyrelse.
 • Samværspolitik er en konkretisering af foreningens værdier. Den sætter en ramme for hvordan vi ønsker at være sammen, hvordan vi skal opføre os over for hinanden og hvad der er god tone og adfærd og hvad der er et hensynsfuldt medlem.
 • Det hensynsfulde medlem er med til at skaber et godt interessemiljø, hvor alle trives og oplever interesseglæde.
  • Vi hilser på hinanden
  • Vi tager hensyn til hinanden
  • Vi har respekt for hinanden og hinandens forskelligheder
  • Vi er opmærksomme på hinanden.

§ 6 Generalforsamlingen

 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af 4. kvartal.
 • Generalforsamlingen skal varsles over for medlemmerne mindst 3 uger før afholdelse ved meddelelse pr. mail til hvert medlem samt annoncering i Tidsskrift for Biavl og opslag på foreningens hjemmeside www.koldingbiavl.dk.
 • Det er det enkelte medlems ansvar at opdatere mailadresse på ”Min Side” i www.biavl.dk
 • Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen finder sted.
 • Hvert fuldgyldigt medlem kan på generalforsamlingen stemme med én stemme.
 • Alle afstemningen afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte. Vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
 • Dirigenten, der vælges på generalforsamlingen afgør, hvorledes evt. afstemninger skal foregå. Såfremt mindst et medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning. Ved stemmelighed afgør bestyrelsen det videre forløb under hensyntagen til afstemningsresultatet.
 • Stk. 2. Generalforsamlinger afholdes med minimum følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fastsættelse af lokalkontingent for næste år
 6. Behandling af indkomne skriftlige forslag.
 7. Valg af bestyrelse
  a. Bestyrelsesmedlemmer
  b. Suppleanter for 1 år
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
 9. Eventuelt.
 • Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel, som den ordinære generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen

 • Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode med:
  • – 4 medlemmer i lige år
  • – 3 medlemmer i ulige år.
 • Alle hverv er ulønnede.
 • Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer m.v.
 • Det samme bestyrelsesmedlem kan maksimalt være formand i en
 • sammenhængende periode på 6 år.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter arbejdsgrupper efter behov.
 • Bestyrelsen skal anvende hensigtsmæssige medier i formidlingen til foreningens medlemmer.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

 • Foreningens regnskab går fra 01.10. – 30.09..
 • Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
 • Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 • Revisionen finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
 • Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.
 • Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer.
 • Valgbare revisorer er personer som er fyldt 18 år.
 • Såfremt bestyrelsen ønsker det, kan der benyttes ekstern hjælp til budgetlægning og bogføring af regnskab.

§ 9. Hæftelsesforhold

 • Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue ifølge status.
 • Medlemmer af foreningen har ikke nogen økonomiske forpligtigelser udover kontingentforpligtigelse.

§ 10. Ophør af foreningen.

 • Opløsning af foreningen kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære generalforsamling. Emnet ”ophør af foreningen” skal fremgå af indkaldelsen sammen med en skriftlig indstilling. Der skal være minimum 3 uger mellem de 2 generalforsamlinger.
 • Vedtagelse kræver at 2/3 af de fremmødte skal stemme for et ophør af foreningen.
 • Ved foreningens ophør, vil alle foreningens aktiver tilfalde ”Danmarks Biavlerforening”.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 24. november 2021.